Перекласти сторінку

Наукова робота

         В Інституті історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського проводиться активна науково-дослідна робота викладачів та студентів.

       Значна увага приділяється організації та проведенню наукових форумів. Вже стали традиційними започаткована кафедрою педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін конференція «Фльорівські читання», присвячена питанням історії та теорії педагогіки; започатковані кафедрою історії та археології України конференції «Шрагівські читання», присвячені історії суспільно-політичного життя Чернігівщини ХІХ–ХХ ст. та «Любецькі читання» присвячені вивченню старожитностей Любеча. Постійними також стали Міжнародна наукова конференція «Російська імперія в історичній ретроспективі: влада та суспільство», Міжнародна студентська археологічна конференція «Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи», щорічна наукова конференція молодих учених і студентів та ціла низка інших наукових заходів. Також 2011 року кафедрою історії та археології України було започатковано наукову конференцію «Русівські читання», присвячену вивченню історії Чернігівщини ХІХ – початку ХХ ст.

          У конференціях беруть участь вчені галузевих Інститутів НАН України, вищих навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Луганська та багатьох інших міст України, зарубіжних країн. За результатами конференцій видаються збірники матеріалів, у яких вміщено статті й повідомлення учасників.

Кафедри Інституту підтримують тісні зв’язки з провідними вітчизняними та зарубіжними науковими установами.

З вересня 2006 р. при ЧНПУ розпочала роботуспеціалізована вчена радаК 79.053.01 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 07.00.01 – історія України та 07.00.02 – всесвітня історія. Голова вченої ради – перший проректор ЧНПУ, проректор з наукової роботи, доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Дятлов Володимир Олександрович, вчений секретар – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Острянко Андій Миколайович. На її засідання загалом захищено понад 40 дисертацій.

        Триває подальша робота по підготовці кандидатських і докторських дисертацій. Насьогодні в Інституті навчається понад 30 аспірантів.

Кафедральні теми НДР.На кафедрі всесвітньої історії розробляються дві загальнокафедральні наукові теми: «Проблеми історії Російської імперії: соціальний та особистісний вимір» (державний реєстраційний номер 0ІІІU003143) та «Держава, церква і суспільство модерної Європи (XVI–ХІХ ст.): історія та історіографія» (державний реєстраційний номер 0IIIU003144).

         На кафедрі правових дисциплін затверджено загальнокафедральну тему «Правові засади поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання в окремих сферах і галузях економіки: історія і сучасність» (державний реєстраційний номер 0111U003765).

Наукові центри та відділення.На базі кафедри всесвітньої історії діє Центр історичної русистики ім. О.Л. Нарочницького.

        Члени кафедри історії та археології України продовжували працювати в Центрі археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова.

З 1992 р. на базі кафедри історії України функціонує Чернігівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, яке за сумісництвом очолює проф. Коваленко О.Б. Його співробітники (у тому числі за сумісництвом доц. Петреченко І.Є.) виявляють, вивчають і запроваджують у науковий обіг документи і матеріали ХVІІ–ХХ ст. Спільно з Чернігівським історичним музеєм ім. В.В.Тарновського відділення видає збірник наукових праць «Скарбниця українського культури» (протягом 1996–2011 рр. побачили світ 13 його випусків).

      Створене при кафедрі етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Чернігівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України продовжує наукові дослідження по вивченню етнічних процесів Лівобережної України

В ході роботи археологічних експедицій здійснюються дослідження унікального комплексу пам’яток в ур. Коровель поблизу с. Шестовиця (доц. Коваленко В.П., чл.-кор. НАН України Моця О.П.); дослідження решток споруд на території заміської садиби гетьмана Івана Мазепи в ур. Гончарівка у Батурині(с.н.с. Ситий Ю.М.); дослідження на території стародавнього Любеча, в ході яких проведені розкопки на Замковій Горі (Веремейчик О.М.); реставрація пам’яток, реконструкція та впорядкування території колишнього Дитинця в Чернігові (Черненко О.Є.).

          В Інституті готується та видається навчально-методична література. Так, 2011 р. вийшли друком навчальні посібники Третяк О.С., Захарової О.О., Кеди М.К., Гринь О.В.

Доц. Коваленко В.П. і проф. Коваленко О.Б. входять до складу створених на базі Інституту історії України НАН України авторських колективів багатотомних «Енциклопедії історії України» та «Енциклопедії сучасної України».

         Співробітники Інституту редагують часопис «Сіверянський літопис» (заступник головного редактора і член редакційної колегії – проф. Коваленко О.Б.). Проф. Дятлов В.О. очолює редакційну раду історико-культурологічного збірника «Ніжинська старовина», проф. Коваленко О.Б. є його заступником. Проф. Коваленко О.Б. також є членом редакційної колегії журналів «Сумська старовина» та «Літературний Чернігів», головою редакційної колегії серії біобібліографічних покажчиків «Історики та краєзнавці Чернігівщини», головою редакційної колегії збірника наукових праць «Скарбниця української культури»; доц. Коваленко В.П. – членом редакційних колегій журналів «Археологічний літопис Північного Лівобережжя» та «Сумська старовина».

До наукового пошуку активно залучаються студенти. У процесі навчання фактично всі студенти охоплюються різними формами науково-дослідної роботи, результати якої реалізовуються при написанні рефератів, курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт, у доповідях на засіданнях наукових гуртків та проблемних груп, наукових конференцій.

          2011 р. започатковано видання збірника студентських наукових праць «Juvenia Studia» (голова ред. колегії – доц. Кеда М.К.), в якому публікуються кращі наукові розвідки студентів Інституту.

         Рада молодих вчених забезпечує організацію та проведення предметних олімпіад, конкурсу студентських наукових робіт, конференцій молодих науковців.

Викладачі Інституту також беруть активнуучасть в суспільному життіуніверситету та міста: проводиться активна робота з популяризації історичної науки серед населення, публікації в місцевій пресі, виступи на радіо та телебаченні.

        З 2010 р. розпочав свою роботу міський історичний клуб «Геродот» (почесний президент – проф. Коваленко О.Б., голова Ради клубу – доц. Кеда М.К.), на засіданнях якого учні старших класів міста Чернігова та студенти Інституту разом з провідними викладачами Інституту обговорюють цікаві дискусійні проблеми всесвітньої та вітчизняної історії. З 2012 р. на базі Інституту функціонують міські клуби «Горизонт» (голова Ради клубу – доц. Русанов Ю.А.) та «Правознавець» (голова Ради клубу – ст.в. Апанасенко А.М.).

 

Вимоги до оформлення літератури наукових статей, бакалаврських та магістерських робіт.